sklepMEDICUS.pl
Promocje
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklepMEDICUS.pl (v.5)

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10. DANE OSOBOWE

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

1.1.       HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.       KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.       KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.       KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.       KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6.       PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8.       REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.       SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.sklepmedicus.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10.     SPRZEDAWCA – Arkadiusz Kaim prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mercor - Arkadiusz Kaim (adres prowadzenia działalności ul. Jagiellońska 88 lok. U215A; 00-992 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9581253522, REGON 193020524, adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepmedicus.pl, numer telefonu: (+48) 790 791 535 (opłata jak za połączenie komórkowe do sieci PLAY - wg. cennika właściwego operatora).

1.11.     STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.     UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.     USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.     USŁUGODAWCA – Arkadiusz Kaim prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mercor - Arkadiusz Kaim (adres prowadzenia działalności ul. Jagiellońska 88 lok. U215A; 00-992 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9581253522, REGON 193020524, adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepmedicus.pl, numer telefonu: (+48) 790 791 535 (opłata jak za połączenie komórkowe do sieci PLAY - wg. cennika właściwego operatora).

1.15.     ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.       Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.       Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

Imię i nazwisko (nazwa)

Arkadiusz Kaim

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mercor – Arkadiusz Kaim

Adres magazynu

sklepMEDICUS.pl

ul. Jagiellońska 88 / hala 30

00-992 Warszawa

Adres prowadzenia działalności / siedziby

sklepMEDICUS.pl

ul. Jagiellońska 88 / hala 30 / lok. U215A

00-992 Warszawa

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

NIP

9581253522

REGON

193020524

Adres poczty elektronicznej

kontakt@sklepmedicus.pl

Adres strony internetowej

www.sklepmedicus.pl

Numer telefonu

+48 790 791 535

(opłata jak za połączenie standardowe do sieci PLAY - wg. cennika właściwego operatora)

 

2.5.       Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1.     Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2.     Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3.     Newsletter.

2.6.       Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1.     Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2.     Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3.     Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4.     Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7.       Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8.       Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9.       Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne (certyfikat SSL) i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

2.11.     Nadrzędnym dokumentem prawnym regulującym działalność sklepu jest ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.       W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.       Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3.       Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1.      Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

3.3.2.     Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4.       Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5.       Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6.       Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1.     Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2.     Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3.     Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4.     Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.       Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”pod adresem: www.sklepmedicus.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8.

4.3.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1.     W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5.       Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

4.6.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7.       W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

5. DOSTAWA

5.1.       Zamówienia są wysyłane w dni robocze.

5.2.      Zamówienia staramy się wysłać tego samego dnia roboczego (lub w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu wolnym w którym zostało złożone zamówienie) ale nie później niż w kolejny dzień roboczy, w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży oraz otrzymania następujących płatności za zamówienie do godziny 14:00:

otrzymania potwierdzenia płatności za produkt od operatora obsługującego płatności (w przypadku płatność kartami płatniczymi, szybkim przelewem oraz BLIK);

- wyboru dostawy z płatnością przy odbiorze przesyłki (za pobraniem);

- zaksięgowania płatności za zamówienie na naszym koncie bankowym w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym.

5.3.       W przypadku braku w magazynie towaru zamówionego przez klienta, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie klienta i postaramy się uzgodnić rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

5.4.       Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.4.1.    za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.5.     Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6.     Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy i czas realizacji” pod adresem: www.sklepmedicus.pl/pl/i/Koszty-dostawy-i-czas-realizacji/8

 

6. PŁATNOŚĆ

6.1.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1.     Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

6.1.2.     Zwykłym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);

6.1.3.    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl). Dostępne formy płatności obejmują przelewy w usłudze "Pay-by link", szybkie przelewy bankowe, płatności mobilne, płatności za pomocą serwisu PayPal oraz płatność kartami (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);

6.1.4.    Płatności z odroczonym terminem płatności PayPo.

6.2.       W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem (6.1.1), Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 4 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3.       W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6.4.       W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.      Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

7.2.       Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres email: kontakt@sklepmedicus.pl lub adres pocztowy: sklepMEDICUS.pl, ul. Jagiellońska 88 / hala 30 / ZWROTY, 00-992 Warszawa.

7.4.       Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.5.       W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7.6.       Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.7.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;

(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (towary higieniczne i hermetycznie zapakowane) lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(6) dostarczania prasy;

(7) usług w zakresie gier hazardowych.

7.8.        sklepMEDICUS.pl zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty za utratę wartości zwracanego przedmiotu (min. 50% wartości przedmiotu) za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU 

8.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

8.2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

8.2.1.       odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
8.2.2.       odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą; 
8.2.3.       odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia; 
8.2.4.       Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
8.2.5.       Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

8.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

8.4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1.       Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

9.1.1.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.1.2.     Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklepmedicus.pl lub pisemnie na adres: ul. Jagiellońska 88 / hala 30 / lok. U215A, 00-992 Warszawa.

9.1.3.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.4.     Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.2.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

9.2.1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklepmedicus.pl lub pisemnie na adres: sklepMEDICUS.pl, ul. Jagiellońska 88 / lok. U215A, 00-992 Warszawa.

9.2.2.     Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3.     Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4.     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

10. DANE OSOBOWE

10.1.       Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Arkadiusz Kaim prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mercor - Arkadiusz Kaim (adres prowadzenia działalności ul. Jagiellońska 88 lok. U215A, 00-992 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9581253522, REGON 193020524, adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepmedicus.pl.

10.2.       Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także, w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Klienta, w celu przesyłania informacji o aktualnych promocjach oraz Newslettera.

10.3.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub zażądać ich usunięcia.

10.4.       Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1.     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2.1.   Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

11.4.     Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.sklepmedicus.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednie wersje Regulaminu są wysyłane do klienta w wersji elektronicznej na jego prośbę.

11.5.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek: faktury VAT, paragonu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

11.6.     Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl